T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Ankara İl Sağlık Müdürlüğü

T.C. Sağlık Bakanlığı
Ankara İl Sağlık Müdürlüğü

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Özel Ağız ve Diş Sağlığı Hizmetleri Birimi

Güncelleme Tarihi: 16/07/2019

1.Birimimiz ; Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 03.02.2015 tarih ve 29256 sayılı "Ağız ve Diş Sağlığı Hizmeti Sunulan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkındaki Yönetmelik” hükümleri gereği özel sağlık kuruluşları başvurularının kabul edilmesi ve bu kapsamda;

a) Muayenehane açılış / adres değişikliği başvurusuna istinaden ruhsata esas açılış denetiminin yapılması ve gerekli kayıtların yapılarak   belge düzenlenmesi işlemlerini gerçekleştirmektedir.(Ruhsatname)

b)Özel ADSP/ADSM açılış / adres değişikliği başvurusuna istinaden Birimimiz tarafından ruhsata esas denetimin yapılması , gerekli kayıtların yapılarak  belge düzenlenmesi işlemlerini gerçekleştirmektedir(ruhsatname ,mesul müdürlük belgesi , çalışma belgesi)

c)Özel ADSP/ADSM mesul müdürlük / isim /sahiplik/çalışma saati / belediye adres değişikliği başvurusuna istinaden gerekli kayıtların yapılarak belge düzenlenmesi işlemlerini gerçekleştirmektedir(ruhsatname ,mesul müdürlük belgesi , çalışma belgesi)

d) Özel Muayenehane/ADSP/ADSM kapanış başvurusuna istinaden Makam Oluru alınarak Ruhsatname/Uygunluk Belgesi iptal edilmesi ve ilgili ilçeye kapanış denetimi yapılması hususunda yazılması

d) Özel ADSP/ADSM den çalışmaya başlayan personelin başvurusuna istinaden çalışma belgesi düzenlenmesi

e)Özel ADSP/ADSM den ayrılan personelin ayrılış işlemlerinin yapılarak istatiksel olarak gerekli güncellemelerin yapılması.

2.  Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 07.12.2005 tarih ve 26016 sayılı "Diş Protez Laboratuvarları Yönetmelik” hükümlerigereği Müdürlüğümüze müracaat eden özel diş protez laboratuvarlarının  başvurularının kabul edilmesi;

a) Özel DPL açılış / adres değişikliği başvurusuna istinaden ruhsata esas açılış denetiminin yapılması ve gerekli kayıtların yapılarak   belge düzenlenmesi işlemlerini gerçekleştirmektedir.(Ruhsat belgesi)

b) Özel DPL mesul müdürlük / isim / belediye adres değişikliği başvurusuna istinaden gerekli kayıtların yapılarak belge düzenlenmesi işlemlerini gerçekleştirmektedir(ruhsat belgesi ,mesul müdürlük belgesi ,kuruluş tarafından düzenlenen çalışma belgesinin onaylanması)

c)Özel DPL kapanış başvurusuna istinaden Makam Oluru alınarak kuruluşa düzenlenen Ruhsat Belgesinin iptal edilmesi ve ilgili ilçeye kapanış denetimi yapılması hususunda yazılması

d) Özel DPL de çalışmaya başlayan personelin başvurusuna istinaden kuruluş tarafından düzenlenen çalışma belgesinin onaylanması

e)Özel DPL den ayrılan personelin ayrılış işlemlerinin yapılarak istatiksel olarak gerekli güncellemelerin yapılması.

f)Diş Protez Laboratuvarlarında çalışmaya başlayan Diş Protez Teknisyeni/Diş Protez Teknikeri /Yardımcı personel / Kurye ve diğer personellere ait periyodik muayene formlarının başvuru sırasında alınması ve sonrasında periyodik olarak takibinin yapılması .

3.Müdürlüğümüzce verilmiş Ruhsat Belgesine sahip olarak faaliyet gösteren Ağız ve Diş Sağlığı Hizmeti Sunulan Özel Sağlık Kuruluşları ile Özel Diş Protez Laboratuvarlarının, İlgili Yönetmelikler ve Genelgeler kapsamında (2008/76 ve 2009/20) Müdürlüğümüz Sağlık Hizmetleri Denetim Birimi ve İlçe Sağlık Müdürlükleri tarafından yapılan rutin denetimlerde düzenlenen denetim formlarını değerlendirir ve gerekli durumlarda Kanun ve Yönetmeliklerde belirtilen müeyyideleri uygulamaktadır.

4. İlimizde diplomasız diş hekimliği faaliyetinde bulunan ve işyeri açan kişilerin tespit edilmesine yönelik gerektiğinde Birimimiz tarafından da denetim yapılarak, söz konusu işyerlerinin kapatılmasına yönelik işlem tesis edilmesi ve bu kişiler hakkında 1219 sayılı Tababet ve Şuabatı  San ’atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanunun 41’nci maddesine göre Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur ve ilgili konunun takibinde Müdürlüğümüz Hukuk Hizmetleri ve Muhakemat Birimi ile koordinasyon sağlanır.

5.İlimizde bulunan tüm ağız ve diş sağlığı hizmeti veren özel sağlık kuruluşlarının mevcut durumları ve personel  bilgilerinin Çekirdek Kaynak Yönetim Sistemine(ÇKYS) kayıt edilmesi, Sağlık Bakanlığında T.C. Kimlik Numarası  kaydının olmadığı tespit edilen diş hekimlerinin Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Tescil ve Denklik İşlemleri Daire Başkanlığına yönlendirilmesi işlemleri de Birimimiz tarafından yürütülmektedir.

6.İstatistik Formları Revizyonu Hakkındaki 2011/57 sayılı Genelge kapsamında Sağlık Bakanlığı Sağlık İstatistik Daire Başkanlığınca oluşturulan Temel Sağlık İstatistikleri Modülüne (TSİM) İlimizde bulunan Özel Ağız ve Diş Sağlığı Merkezleri ve Özel Ağız ve Diş Sağlığı Poliklinikleri tarafından her ayın 1 ile 10’u arasında yapılan TSİM veri girişlerinin takibinin ve kontrolünün yapılarak, sistem üzerinden il onayı verilmesi,  gerektiğinde Sağlık Bakanlığı Sağlık Bilgi Sistemleri Şube Müdürlüğü ile iletişime geçilmesi sağlanmaktadır.

7. 20.10.1999 tarih ve 23852 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış olan Ecza Depoları ve Ecza Depolarında Bulundurulan Ürünler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Madde 2 (k) bendi gereği, ecza deposundan, özel sağlık kuruluşları hakkında yönetmelik hükümleri doğrultusunda açılan sağlık kuruluşlarına, ilgili mevzuatta bulundurulması gereken ilaçlara mahsus olmak üzere satış yapılabileceği hükmü doğrultusunda;  özel sağlık kuruluşları ilaç takip sistemine kayıt edilerek GLN numarası verilir.

8.Birimimiz tarafından yapılan istatistiksel verilere yönelik çalışmalar ise şunlardır ;

    a)İlimizde bulunan özel sağlık kuruluşlarının türleri, sayıları, kuruluşta bulunan diş hekimi sayıları,  

    b)İlimizde bulunan diş protez laboratuvarının türleri, sayıları ve kuruluşta bulunan diş teknisyen ve diş teknisyen yardımcısı sayıları,

    c) Birimimizin yaptığı ruhsata esas açılış denetimleri, Müdürlüğümüz Sağlık Hizmetleri Denetim Birimi ile İlçe Sağlık Müdürlükleri tarafından yapılan rutin denetim sayıları ve tarihleri,  

    d)Açılan, kapatılan ve adres değişikliği yapılan özel sağlık kuruluşları ve diş protez laboratuvarları ,kuruluşlara düzenlenen belgeler (Ruhsat Belgesi, Personel Çalışma Belgesi, Mesul Müdürlük Belgesi) İlçe bazında mevcut olan özel sağlık kuruluşlarının statüleri,sayıları, diş hekimi sayıları istatistiksel olarak kayıt altına alınmaktadır. 

9. Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Birimimize Gelen şikayetler (SABİM/BİMER/CİMER/E Posta/Telefon/Dilekçe) Öncelikle Birimimiz tarafından değerlendirildikten sonra konusuna göre;

a)İşlemin tamamının Birimimiz tarafından Yürütülmesi,(Denetim/İfade Alma/Yazışma)

b)Sağlık Hizmetleri Denetim Birimi ve ya ilgili ilçeye denetim için yazılması,

c)Konu ile ilgili incelemeci tayin edilmesi,

d)Konunun Ankara Diş Hekimleri Odası Başkanlığına Bildirilmesi.

10.Sağlık Personel Takip Sistemi(SPTS) ile ilgili birimimiz tarafından, kuruluş mesul müdürlerine , Bakanlığımız tarafından şifre oluşturulması için kayıt oluşturulur. Yapılan kayıt işlemine istinaden kuruluş mesul müdürlerine Bakanlığımız tarafından gönderilen kullanıcı şifresi e posta ile bildirilir ve mesul müdür kuruluşta çalışmaya başlayan/ayrılan personelin(sağlık personeli ve diğer personel) kayıtlarını sistemde güncellemekle yükümlüdür.

11.Bakanlığımız Strateji Geliştirme Başkanlığı tarafından koordine edilen Başbakanlık tarafından kamu kurumlarında sunulan tüm hizmet ve faaliyetlerin adlandırılması, tanımlanması ile ilgili işlemler için geliştirilen “ Hizmet Envanteri Veri Tabanı ( HEVT )” uygulaması ile ilgili çalışmalarda Müdürlüğümüz pilot olarak seçilmiş olup,  buna istinaden birimimizce sunulan hizmet ve faaliyetlerin Hizmet Envanteri Veri tabanına ( ilk aşamada sadece ana hizmetlerin ) kayıt işlemleri ve kayıtlara ilişkin veri girişlerinin sisteme girişleri  sağlanmış ve 08.07.2014 tarihinde  Birimimiz tarafından verilen 28 ana hizmet Başbakanlık tarafından  onaylanarak Başbakanlık HEVT’de yayımlanmıştır.

12.Bakanlığımız Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Denetim ve Değerlendirme Daire Başkanlığının 25.03.2014 tarih ve 11656 sayılı Makam Oluru ile Müdürlüğümüz bünyesinde yapılması planlanan pilot çalışma kapsamında ,Özel Sağlık Kuruluşlarına Uygulanan Müeyyidelerin Elektronik Ortamda Takibine Yönelik Veri Girişlerini Yapmak.