T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Ankara İl Sağlık Müdürlüğü

T.C. Sağlık Bakanlığı
Ankara İl Sağlık Müdürlüğü

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

2019/17. Ek Yerleştirme – 4 Kasım 2019

Güncelleme Tarihi: 06/11/2019


     

      5258 Sayılı Aile Hekimliği Kanunu gereği, ilimizde 15 Temmuz 2010 tarihinde Aile Hekimliği Uygulaması başlamıştır. Yeni açılmış ve herhangi bir sebeple boşalmış olan Aile Hekimliği pozisyonları için Aile Hekimliği 2019/17. Ek Yerleştirme İşlemi yapılacaktır. Yerleştirme işlemine, Ankara İli Kamu Kurum ve Kuruluşlarında çalışan aile hekimliği uzmanları ve tabiplerden muvafakat verilenler ile Ankara İlinde görev yapan sözleşmeli aile hekimleri katılabileceklerdir.

      Ek Yerleştirme İşleminin yapılacağı Toplantı Salonu girişinde ek yerleştirmeye katılan hekimlerden imza alınacaktır. Yerleştirme işlemlerinde yürürlükteki mevzuatın ilgili hükümleri uygulanacaktır.

        2019/17. Ek Yerleştirme İşlemi;4 Kasım 2019 Pazartesigünü saat10:00 ’da,  Hacettepe Mahallesi Talatpaşa Bulvarı No:44 Altındağ adresinde bulunan Ankara İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı Binası B Blok  -1. Kat Konferans Salonunda İl Sağlık Müdürü Başkanlığı’ndaki Tercih ve Yerleştirme Komisyonu huzurunda yapılacaktır.   

        Başvurular 23 Ekim 2019 Çarşamba günü ve 24 Ekim 2019 Perşembe günü 08:30 – 17:00 saatleri arasında yapılabilecektir.

        Başvuru formu Müdürlüğümüz evrak kayıt biriminden kaydı yapıldıktan sonra diğer belgelerle birlikte (Ankara İl Sağlık Müdürlüğü Mehmet Akif Ersoy Mah. Bağdat Cad. No: 62 Yenimahalle / ANKARA (Aile Hekimliği Atama Birimi- Zemin Kat  9 Nolu Oda) teslim edilecektir.

       Yürürlükteki mevzuatta ‘‘Aile hekimliği pozisyonunda göreve başlayan sözleşmeli aile hekimi, bu pozisyonda fiilen bir yıl çalışmadan başka bir aile hekimliği pozisyonuna nakil talebinde bulunamaz. Bir yıllık fiilen çalışma süresinin hesaplanmasında, hafta sonu, resmi tatil günleri ve yıllık izin kullanılan günler fiili çalışmadan sayılır. Ancak mazeret ve hastalık izinli geçirilen günler ise fiili çalışmadan sayılmaz. Yerleştirme işlemi yapılmasına rağmen yerleştirildiği yeni birimde başlamayan aile hekiminin eski birimine iadesi yapılmaz ve hekim 1 yıl süre ile yeniden yerleştirme başvurusunda bulunamaz.’’ hükmü yer almaktadır.

      Yukarıda belirtilen hükümler uyarınca; ek yerleştirme işlemine başvuracak sözleşmeli aile hekimlerinde, başvuru tarihi itibariyle; çalışmakta olduğu aile hekimliği pozisyonunda fiilen bir yıl çalışmış olma şartı aranacaktır.Bu şartı taşımayan sözleşmeli aile hekimlerinin başvuruları kabul edilmeyecektir.

        Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü Hukuk ve Mevzuat Dairesi Başkanlığı’ nın 13.12.2017 tarih ve 1464 sayılı  “Aile Hekimliğine Geçişte Muvafakat İşlemleri” konulu 2017/21 sayılı Genelge’nin 3 üncü Maddesinin d bendinde  “3359 sayılı Kanun kapsamında Devlet hizmeti yükümlüsü olarak görev yapan aile hekimliği uzmanları ve tabipler, sadece kadrolarının bulunduğu ilçe sınırları içerisinde veya aynı il içerisinde olmak kaydıyla Aile Hekimliği Ödeme ve Sözleşme Yönetmeliği’ nin Ek-3 ünde yer alan “Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Bölgesi ” sütununa göre kadrolarının bulunduğu ilçe ile aynı gelişmişlik seviyesinde ya da daha alt seviyede bulunan ilçelerdeki aile hekimliği pozisyonlarına başvurabilirler.” hükmü yer almakta olup, bu hüküm doğrultusunda işlem tesis edilecektir.

           
          İlgili  tabloya ulaşmak için tıklayınız.

          Aile Hekimliği 2019/17. Ek Yerleştirme İşleminde; Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü Hukuk ve Mevzuat Dairesi Başkanlığı’ nın 13.12.2017 tarihli ve 1464 sayılı "Aile Hekimliğine Geçişte Muvafakat İşlemleri" konulu 2017/21 sayılı Genelge Hükümleri ile 19.03.2019 tarihli ve 3920 sayılı "Aile Hekimliğine Geçişte Muvafakat İşlemleri"  konulu 2019/5 sayılı Genelge hükümlerine göre işlem tesis edilecektir.

           
           2017/21 sayılı  Genelgeye ulaşmak için tıklayınız.

          "Aile Hekimliğine Geçişte Muvafakat İşlemleri"  konulu 2017/21 sayılı Genelge'nin 3 üncü maddesinin (a) bendi Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü Hukuk ve Mevzuat Dairesi Başkanlığı’ nın 19.03.2019 tarih ve 3920 sayılı "Aile Hekimliğine Geçişte Muvafakat İşlemleri"  konulu 2019/5 sayılı Genelge ile değiştirilmiştir.

            2019/5 sayılıGenelgeye ulaşmak için tıklayınız.

           Müracaatların elden ve süresi içerisinde istenen belgelerle birlikte şahsen yapılması gerekmekte olup; posta ile yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.(Mevcut sözleşmeli olarak çalışan Aile Hekimlerinin çalıştığı kurumlarda hizmeti aksatmayacak şekilde başvurmaları uygun olacaktır.)

         
         Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliğinin (Değişik:RG-11/3/2015-29292) 15. Maddesinin 1. Fıkrasının (c) bendinde yer alan “görevlerinden ayrıldıkları tarihten itibaren bir yıl içerisinde kullanılmak üzere il sağlık müdürü, kamu hastaneleri birliği genel sekreteri, halk sağlığı müdürü, Bakanlık merkez veya bağlı kuruluşlarının daire başkanı ve üstü görevlerinde fiilen bir yıl görev yapmış olan tabip ve uzman tabipler” in başvurusundaki bend değişikliği ile ilgili THSK’ nın  28.04.2017 tarihli ve 44197721 barkodlu yazısı için tıklayınız.

           Aile Sağlığı Merkezi Uzman Kadrosu ile ilgili Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Aile Hekimliği Daire Başkanlığı’ nın 29.12.2017 tarihli ve 59312805 barkodlu görüş yazısı için tıklayınız.

           Erteleme hakkı kullanımı ile ilgili Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Aile Hekimliği Uygulama Daire Başkanlığı’ nın 18.02.2013 tarihli ve 99858683/045/18568 sayılı görüş yazısı için tıklayınız.

      

          Bu duyuru metninde yapılacak herhangi bir değişiklik veya ilave, Ankara İl Sağlık Müdürlüğü’ nün web sayfasında ilanen duyurulacaktır. Bu nedenle ilimizde Aile Hekimliği Ek Yerleştirmesine katılmayı düşünen tüm hekimlerimizin sitemizi düzenli aralıklarla takip etmeleri önemle duyurulur.

     2019/17.Ek Yerleştirme İlanı

       Ankara 2019/17. Aile Hekimliği Ek Yerleştirme Boş Pozisyonları için  tıklayınız.


        Ankara 2019/17. Aile Hekimliği Ek Yerleştirme işlemi usul ve esasları için tıklayınız.


       Ankara 2019/17. Aile Hekimliği Ek Yerleştirme Uygulama takvimi için  tıklayınız.

       Başvuru evrakları ;

      A
 Bendine Göre Müracaat Edecek Hekimler İçin tıklayınız.

      B Bendine Göre Müracaat Edecek Hekimler İçin tıklayınız.

     C Bendine Göre Müracaat Edecek Hekimlerden Sözleşmeli aile hekimi olarak görev yapanlar için
  tıklayınız.

     C Bendine Göre Müracaat Edecek Hekimlerden Takip eden ilk yerleştirmede kullanılmak şartı ile; yargı kararının uygulanması bakımından başka birinin göreve başlatılması zarureti nedeniyle sözleşmesi feshedilen aile hekimleri için tıklayınız.

     C Bendine Göre Müracaat Edecek Hekimlerden 25/1/2013 tarihinden sonra mazeret nedeniyle naklen tayin olanlardan atama kararından önceki son bir yıl boyunca aile hekimliği yapmış olan tabip ve uzman tabipler için tıklayınız.

     C Bendine Göre Müracaat Edecek Hekimlerden il sağlık müdürü, müdür yardımcısı ve şube müdürü olarak görev yapan tabip ve uzman tabiplerden idari görevlerinden ayrılmaları Bakanlıkça uygun görülmeyenler için tıklayınız.

     D Bendine Göre Müracaat Edecek Sağlık Bakanlığı Dışındaki Kurumlardan Başvuran Hekimler İçin tıklayınız.

     D Bendine Göre Müracaat Edecek Sağlık Bakanlığı Kadrolarında Çalışan Hekimler İçin tıklayınız.