Bulaşıcı Hastalıklar Birimi
18 Eylül 2023

Görev Tanımı


1.       Bulaşıcı Hastalıklar, Zoonotik Hastalıklar ile ilgili verilerin toplanması, analizi, geri bildirimlerinin düzenlenmesi ve değerlendirilmesi ile ilgili çalışmaları yürütmek.

2.          Bulaşıcı Hastalıklar, Zoonotik Hastalıklar ile ilgili sürveyans çalışmalarını yürütmek ve yıllık sürveyans değerlendirme raporlarını hazırlamak.

3.          Hastalıkların korunma ve kontrolüne yönelik kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak ve koordineli olarak çalışmak.

4.          Bakanlıkça belirlenen hastalıkların tedavisi ve halk sağlığını koruma amacına yönelik gerekli ilaç ve malzeme ihtiyacını belirlemek, temin edilmesini ve dağıtılmasını sağlamak, malzemelerin envanter kayıtlarını tutmak.

5.          Ani gelişen halk sağlığı tehditlerini ortadan kaldırmaya ve/veya azaltmaya yönelik hazırlıklılık, erken tespit, olay, müdahale, normale dönme/iyileştirme süreçlerini, müdürlük ilgili birimleri ve ildeki kurum ve kuruluşlarla koordinasyon içinde yürütmek.

6.          Halka ve sağlık personeline yönelik eğitim programları ve materyallerin geliştirilmesini sağlamak, halka ve sağlık personeline yönelik farkındalık çalışmaları yürütmek.

7.         Oluşabilecek salgınlara karşı korunma ve kontrol önlemlerini almak

8.          Bakanlığımız tarafından yenilenen bilgilerin güncel tutulması için hizmet içi eğitimleri düzenlemek

9.          Bulaşıcı Hastalıklar, Zoonotik ve Vektörel Hastalıklar ile ilgili Bakanlık tarafından belirlenen eliminasyon, eredikasyon ve kontrol programlarına yönelik faaliyetleri yürütmek.

10.      İlimizdeki Bulaşıcı Hastalıklar, Zoonotik Hastalıklar ile ilgili epidemiyolojik çalışmaları yürütmek.

11.     Toplum sağlığını tehdit etme potansiyeli bulunan olaylarda;

·           Başta biyolojik etkenler olmak üzere kimyasal ve radyonükleer etkenler ile ilgili veri/bilgiyi ilgili kurumlardan temin etmek, bilgiyi doğrulamak, seçmek, önceliklendirmek, risk değerlendirmesi ve izleme faaliyetlerini yürütmek.

·           Kontrol önlemlerinin alınmasıyla ilgili tavsiyelerde bulunmak, gerektiğinde kontrol önlemlerinin alınmasını sağlamak ve koordine etmek.

·           Erken uyarı bilgilerini ilgili taraflara iletmek, sonuçları ile ilgili geri bildirimde bulunmak.

·           Risk iletişimi faaliyetlerinin sektörler arası işbirliği ile yürütülmesini sağlamak.

·           Erken Uyarı-Cevap Ve Saha Epidemiyolojisi Görev alanına giren konularda hizmetiçi eğitimler düzenlemek,

        12.  İlimizdeki vektörlerle mücadeleye yönelik çalışmaları koordine etmek.

        13.  Hastalıkların ihbar ve bildirimine ilişkin iş ve işlemleri yürütmek.

        14.  Gerekli durumlarda saha çalışması planlamak ve yürütmek.