Bulaşıcı Hastalıklar Birimi
23 Ekim 2019

Görev Tanımı


1.   Bulaşıcı Hastalıklar, Zoonotik Hastalıklar ve Tüberküloz ile ilgili verilerin toplanması, analizi, geri bildirimlerinin düzenlenmesi ve değerlendirilmesi ile ilgili çalışmaları yürütmek.
2.   Bulaşıcı Hastalıklar, Zoonotik Hastalıklar ve Tüberküloz ile ilgili sürveyans çalışmalarını yürütmek.
3.   Bulaşıcı Hastalıklar, Zoonotik Hastalıklar ve Tüberküloz salgınlarının kontrolüne yönelik faaliyetleri yürütmek.
4.   İlimizdeki Bulaşıcı Hastalıklar, Zoonotik Hastalıklar ve Tüberküloz ile ilgili epidemiyolojik çalışmaları yürütmek.
5.   Bulaşıcı Hastalıklar, Zoonotik Hastalıklar ve Tüberküloz konusunda halka ve sağlık personeline yönelik eğitim programları ve materyallerin geliştirilmesini sağlamak, sağlık personeli eğitimlerini yürütmek.
6.   Toplum sağlığını tehdit etme potansiyeli bulunan olaylarda;

  • Başta biyolojik etkenler olmak üzere kimyasal ve radyonükleer etkenler ile ilgili veri/bilgiyi ilgili kurumlardan temin etmek, bilgiyi doğrulamak, seçmek, önceliklendirmek, risk değerlendirmesi ve izleme faaliyetlerini yürütmek.
  • Kontrol önlemlerinin alınmasıyla ilgili tavsiyelerde bulunmak, gerektiğinde kontrol önlemlerinin alınmasını sağlamak ve koordine etmek.
  • Erken uyarı bilgilerini ilgili taraflara iletmek, sonuçları ile ilgili geri bildirimde bulunmak.
  • Risk iletişimi faaliyetlerinin sektörler arası işbirliği ile yürütülmesini sağlamak.
7.   Erken Uyarı-Cevap Ve Saha Epidemiyolojisi Görev alanına giren konularda hizmetiçi eğitimler düzenlemek,
8.   İlimizdeki vektörlerle etkin ve bilimsel mücadele yöntemlerinin belirlenmesi ve uygulanmasına yönelik çalışmaları koordine etmek.
9.   Tüberküloz hastalığının önlenmesi ve kontrol hizmetlerinin etkin bir şekilde yapılmasını sağlamak üzere hizmetin gerektirdiği plan ve programların tespitini yapmak.
10. Tüberküloz hastalığına yönelik ilaç ve malzeme ihtiyacını belirlemek, temin edilmesini ve dağıtımının yapılmasını sağlamak.
11. Doğrudan Gözetimli Tedavi (DGT) ve mobil tarama faaliyetlerinin planlanması, izlenmesi ve değerlendirilmesi faaliyetlerini yürütmek.
12. Tüberkülozun yayılmasına karşı koruyucu her türlü tedbirin alınması, hastaların kontrol ve tedavi altında bulunmaları faaliyetlerini izlemek.
13. Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlık Makamı’nın vermiş olduğu görevleri yapmak.