İdari Hizmetler Birimi
02 Eylül 2021İDARİ İŞLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ'NÜN GÖREVLERİ

1-)İdari İşlerle ilgili hizmetlerin yürütülmesi için gereken organizasyonu ve eşgüdümü sağlamak, bu konuda diğer resmi ve özel kuruluşlarla işbirliği yapmak.
2-)5018 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde, kiralama işlerini yürütmek,
3-)30/06/2012 tarih ve 28339 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanarak yürürlüğe giren 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği kanunu ve bağlı yönetmeliklerden doğan yükümlülükler çerçevesinde iş sağlığı ve güvenliği işlemlerini yürütmek 
4-)Müdürlük için gerekli araç ve taşıma hizmetlerini planlamak ve yürütmek
5-)Araçların sevk ve idaresi, organizasyonu, şoför ve araç görevlendirmelerine yönetmelik ve tebliğlere uygun yönetilmesini ve denetimini sağlamak
6-)Müdürlüğe ait lojmanların Müdürlük ve 1. basamakta görev yapan Halk Sağlığı ve İl Sağlık personellerine yürürlükteki yönetmeliklerde belirtilen kriterlere göre tahsis ve tahliye işlemlerini yapmak
7-)Müdürlüğün temizlik hizmetini yürütmek ve denetlemek.
8-)Temizlik, aydınlatma, ısıtma, tıbbi cihaz ve demirbaşların bakım, onarımını ve taşıma hizmetlerini yapmak.
9-)Müdürlüğümüz tarafından yapılan organizasyonlara malzeme ve personel sağlamak.
10-)Haberleşme faaliyetlerini düzenlemek ve yürütmek.
11-)Genel Evrak ve Arşiv faaliyetlerini düzenlemek ve yürütmek.
12-)Görev alanına giren konularda gereken denetlemeleri yapmak.
13-)Sağlık Müdürünün verdiği diğer görevleri yapmak.
14-)İl Müdürü tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.
15-)Bakanlık emirlerinin ilgili kurumlara ulaşmasını sağlamak amacıyla destek vermek.
16-)Müdürlüğe ait araç gereç ve motorlu taşıtların envanter kayıtlarını tutmak planlamak yürütmek ve bu konuda merkez teşkilat ile işbirliğini sağlamak.
17-)Bakanlığa ait tesislerin bakım ve onarımları için gerekli olan keşif özetlerinin temini ve zamanında Bakanlığa ulaşmasını sağlamak,
18-)Görev alanına giren konularda gereken denetlemeleri yapmak.
19-)Kuruluş tarihinden bu güne kadar Sağlık Müdürlüğünün Gelen ve Giden evrak hizmetlerinin yürütülmesi ve dağıtımının yapılamasını sağlamak.
20-)Şube Müdürlüklerimiz ve diğer kurumlarımızla arşiv hizmetini daha hızlı sağlanması, elektronik evrak dağıtımının yapılması, evrakların istenildiği zaman ulaşılabilir olması amacı ile otomasyon sistemi başlatılmış ve çalışmalar devam etmektedir.
21-)Müdürlüğümüz Envanterinde bulunan araçların zorunlu Trafik Sigortası bitenlerin her ay düzenli olarak kontrol edilmesi ve ilgili birimlere bildirilerek yenilenmesini sağlamak.
22-)Envanterlerimize yeni eklenen araçlara otobil cihazı takılması için ilgili akaryakıt firmasıyla yazışmaların yapılması ve otobil cihazlarının takılması.
23-)Karayolları Genel Müdürlüğünden gelen cezaları Otoyol geçiş ücretleri ile ilgili yazışmaların yapılması ve ceza makbuzlarının ilgili Kurumlar tarafından ödenmesinin sağlanması.
24-)Sağlık Bakanlığından gelen araçlarla ilgili yazıların Müdürlüğümüze bağlı kurumlara bildirilmesi.
25-)Müdürlüğümüze bağlı Kurumlardan gelen Akaryakıt formlarının Bilgisayara işlenmesi, Sözleşmeli Araçlara ait taşıt Görev Emir formlarını her ayın başında toplanarak km’lerinin hesaplanıp gerekli ödemenin yapılaması için ihaleye bildirilmesi.
26-)Diğer Şube ve Birimlere aylık istatistik bilgilerinin gönderilmesi.
27-)Taşıt Takip sistemine kayıtlı araçların bilgilerinin Bilgisayara işlenerek takiplerinin yapılması.
28-)Kamu Konutları kapsamında Müdürlüğümüze ve Birinci basamak Sağlık Kuruluşlarına ait Konutların Tahsisi konusunda gereken inceleme ve değerlendirmenin yapılarak Müdürlüğümüz Kamu Konutları Tahsisi Komisyonuna sunulması.
29-Personele yapılan tahsis ve değerlendirmelerin Kurumu aracılığı ile kendisine bildirilmesi.
30-)Kamu Konutlarından faydalanan personellerin Konutta oturma sürelerinin takibi, gerektiğinde işlemlerin tesisinin yapılması.
31)Hizmet alım personellerinin imza, puantaj, giriş-çıkış, görev yeri belirlenmesi, yıllık izin ve rapor alımlarının takibinin yapılması.
32-)Şube personelinin sabit ve ek ödemeleri için çkys girişlerini yapmak.
33-)Spor Merkezi iş ve işlemlerini yürütmek.
34-)Berber iş ve işlemlerini yürütmek.
35-)Yemekhane iş ve işlemlerini yürütmek.
36-)Mesai saatleri dışında bina güvenliği ve diğer işlemleri yürütmek.
37-) Santral iş ve işlemlerini yürütmek.

TEŞKİLAT YAPISI
İç Hizmetler Birimi
Arşiv Birimi
Baş şoförlük
Evrak Birimi
Gece Nöbetçi Memurluğu
Yemekhane Birimi
Spor Merkezi
Santral
Berber

ARŞİV BİRİMİ: Arşive dosya indirilmesine refakat etmek, yeni gelen dosya kontrolünü yapmak. alınan dosya ve belgeleri kayıtlı teslimini yapmak. Kapanan özel hastaneler dosyaların tasnifini sağlayıp klasörlemek. Gevher Nesibe ve formasyon diplomalarını hak sahiplerine verilmesini sağlamak. Belirli aylarda Müdürlüğümüze bağlı 25 ilçe sağlık müdürlüklerinin kontrolleri tarafımızdan düzenli bir şekilde yapılıp arşivlerin fotoğraf ve video görüntüleri kayıt altına alınmaktadır. Günlük EBYS yazılarını kontrol edilip cevaplandırmak. İmhalık evrakların kontrolünü sağlamak. Müdürlüğümüze bağlı 25 ilçe sağlıkta bulunan klasör ve dosyaların belirli bir süre saklanmaları sonucunda süresi dolan saklanmalarında lüzum görülmeyen evrak ve dosyaların imhasına karar verip belirli zamanda imhasını yapmak.

EVRAK BİRİMİ: Gelen evrakları Evrak Kayıt programına kaydeder,giden yazıları gözden geçirir eksiği varsa tamamlar.Postaya verilecek evrakları zarfına koyar,üzerine kaşesini basar numarasını yazar zarfına resmi pulu yapıştırır,zimmet defteri ile postaneye teslimini sağlar.Ebys den gelen yazılara barkod yapıştırır ve ilgili yerlere gönderir.

YEMEKHANE BİRİMİ: Kurumumuz yemekhanesi Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliği 19/11/1986 no:86/11220 sayı ve tarihli genelgesi ile ve 24/02/1989 04053 sayı ve tarihli Ankara Valiliği onayı ile Sağlık Müdürlüğünce görevlendirilen yemekhane yönetim kurulu kararı ile faaliyete geçmiştir. Yemekhanemizde günlük yaklaşık 650-700 kişilik yemek hazırlanmaktadır.Müdürlüğümüzde düzenlenen eğitimlere katılanlar ile bu sayı değişkenlik göstermektedir 

SANTRAL: Dışarıdan ve içeriden gelen konuşmalara açık,düzgün ve nazik bir dilde yanıt vererek istekleri imkan doğrultusunda süratle yerine getirir.Kayıtlarını düzenli tutar