ANKARA İLİ 2019 YILI MAYIS DÖNEMİ YER DEĞİŞTİRME İLÂNI
06 Şubat 2020

ANKARA İLİ 2019 YILI MAYIS DÖNEMİ YER DEĞİŞTİRME İLÂNI

25/02/2019 tarihli ve 2833 sayılı Bakanlık Makam Oluru ile yürürlüğe giren “Sağlık Personelinin İl İçi Yer Değişikliği Usul ve Esaslarına İlişkin Yönerge” gereği, Ankara ilinde yer alan sağlık tesislerinde sağlık hizmetleri ve yardımcı sağlık hizmetleri sınıfında görev yapan personelin isteğe bağlı olarak 2019 Yılı Mayıs Dönemi Yer Değiştirme işlemleri aşağıdaki takvim, usul esaslar ve sınırlamalar çerçevesinde gerçekleştirilecektir.

 ATAMA TAKVİMİ

 SIRA TARİHAÇIKLAMA
 1 25/04/2019 Müracaat usullerinin ve münhal kadroların ilan edilmesi
 2 25/04/2019- 03/05/2019 Sağlık Tesislerince başvuruların alınması
 3 10/05/2019 Müracaatları Komisyonca kabul edilen ve edilmeyenlerin ilanı
 4 13/05/2019 – 14/05/2019 Müracaatı komisyonca reddedilenlerin itirazlarının alınması
 5 16/05/2019 İtiraz İtiraz sonuçlarının ilan edilmesi
 6 17/05/2019  Yerleştirme sonuçlarının ilanı


USÛL VE ESASLAR

1- Ankara İli sağlık tesislerinde sağlık hizmetleri ve yardımcı sağlık hizmetleri sınıfında görev yapan personel kadrolu olarak çalıştığı unvan/branşta İlân edilen tüm münhal kadrolara başvurabileceklerdir. Genel İdari Hizmetler Sınıfı, Teknik Hizmetler Sınıfı ve Yardımcı Hizmetler Sınıfı personel 657 sayılı Kanunun 4/B ve 4/D maddesine göre istihdam edilen personeller, 4924 Sayılı Kanun ve 663 Sayılı KHK kapsamında Sözleşmeli Personeller başvuruda bulunamayacaklardır.
2- Tayin başvurularının müracaat tarihleri arasında alınarak EBYS’den üst yazı ile (her müracaat için ayrı üst yazı) 03/05/2019 tarihi mesai bitimine kadar Müdürlüğümüz evrak birimine ulaştırılması gerekmektedir. (Dilekçe ve ekleri pdf ortamında taratılarak EBYS Sisteminden gönderilecek evrak asılları kesinlikle gönderilmeyecektir.)
3- Başvurular; Atama Nakil Talep Formunun doldurulup imzalanarak tercihlerin yapılması (en fazla üç tercih yapılacaktır) ve kadrosunun bulunduğu sağlık tesisinin idarecisine (en az disiplin amiri) onaylatılıp süresi içerisinde sağlık tesisine teslim edilmesi halinde değerlendirmeye alınacaktır.
4- Kuraya başvuran personelin yerleştirme işlemleri, ÇKYS’de hesaplanan hizmet puanları esas alınarak (en yüksek hizmet puanından aşağı doğru) yapılacaktır. Bu nedenle personelce başvuru belgesine, PBS’den alınacak Hizmet Puanını gösterir belgenin de sağlık tesisine onaylatılarak eklenmesi gerekmektedir. Personelin hizmet puanı eşit olması durumunda tercih sırası öncelikli olacaktır. Tercih sırası aynı olması durumunda meslekî kıdemi fazla olan personel, onunda aynı olması halinde halen görev yaptığı unvan ve branşa atanmasına esas teşkil eden diploma tarihi önce olan personelin talebi öncelikle değerlendirilecektir.
5- Başvurularını iptal ettirmek isteyenler iptal dilekçelerini 09/05/2019 tarihi mesai bitimine kadar Müdürlüğümüz evrak birimine gönderdikleri takdirde müracaatları değerlendirilmeye alınacaktır.
6- Başvuruda bulunan personelin müracaat evrakları, İstihdam ve Planlama Komisyonu tarafından incelenerek değerlendirilmeye alınacaktır.
7- Başvurusu kabul edilenlerin, edilmeyenlerin ilanı, itiraz sonuçları ve Yerleştirme sonuçları Ankara İl Sağlık Müdürlüğü’nün resmi internet adresinden (http://ankaraism.saglik.gov.tr/) duyurulacak, bu duyuru tebligat yerine geçecek olup ayrıca bir yazı yazılmayacaktır.
8- Başvuruları kabul edilmeyenlerin itirazları 14/05/2019 tarihine kadar alınacak olup, bu
tarihten sonra yapılacak olan itirazlar kabul edilmeyecektir.
9- Açılan münhal kadrolara yerleştirilenlerin ayrılışları atanma tarihinden itibaren 60 (altmış) gün içerisinde sağlık tesisi İdarelerince yapılacaktır.
10- Müracaat şartlarını taşımadığı halde yerleştirmesi yapılan personelin atamaları sehven yapılmış olsa dahi ataması iptal edilecektir.


MÜRACAAT SINIRLAMALARI

1- Kura son başvuru tarihi itibariyle kadrosunun bulunduğu sağlık tesisine en son atanma işlemini müteakip başlayış tarihinden itibaren en az 1 yıl çalışmış olan personelin müracaatları kabul edilecektir. (Kapanan kurum sebebiyle yapılan atamalarda bu şart aranmayacaktır.)
2- 2018 Kasım Dönemi ile 2019 (1) dönem Ankara İlinde Yer Değiştirme suretiyle atamasında yerleştirmesi yapılan personelden kendi istekleriyle yerleştirilme işlemini
veya atama kararını iptal ettirenler ile süresi içinde ayrılışlarını yapmama nedeniyle ataması iptal edilenler başvuruda bulunamayacaklardır.
3- Aile Hekimliği Uygulaması kapsamında sözleşmeli Aile Sağlığı Elemanı ve Aile Hekimi olarak görev yapan personelin başvuruları kabul edilecek, yerleştirme sonuçlarına göre
yerleşenlerin Yerleştirme sonuçlarının ilanından (17/05/2019) itibaren 1 ay içerisinde
sözleşmesini feshetmeleri gerekmektedir. Aksi halde atamaları yapılmayacaktır.
4- Kura son başvuru tarihi itibariyle; ücretsiz izinde (askerlik, doğum vb.) olan personelin başvuruları kabul edilecek yerleştirme sonuçlarına göre yerleşenlerin Yerleştirme sonuçlarının ilanından (17/05/2019) itibaren 1 ay içerisinde göreve başlamaları halinde atamaları yapılacak Aksi halde atamaları yapılmayacaktır.
5- DHY’li personel başvuru yapamayacaktır. Ancak kura son başvuru tarihi itibariyle DHY görevini tamamladığı halde ÇKYS sisteminde DHY olarak görülen personelin (kurada
yerleşmesi halinde) DHY bitirme işlemlerini tamamladığı takdirde atama işlemi yapılacaktır.
6- Kadrolu Kurumunda Branşında tek olan personelin başvurusu kabul edilmeyecektir.
7- Müracaat usullerinin ve münhal kadroların ilan edilme tarihinden önce son 1 (bir) yıl içerisinde (25/04/2018 tarihinden sonra) Disiplin İncelemesi nedeniyle görev yeri değişen ve geçici görevlendirilen veya geçici görevi iptal edilen personelin başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.


Ankara İli 2019 Yılı Mayıs Dönemi Yer Değiştirme İlanı

2019 Mayıs Ayı Dönemi İl  İçi Tayin Talep Formunu İndirmek İçin Tıklayınız.

İlan Edilen Kadrolar ve Kadro Sayısını İndirmek İçin Tıklayınız