Ruh Sağlığı Birimi
23 Ekim 2019

Görev Tanımı

1.  Toplum temelli ruh sağlığı hizmetlerinin koordinasyonu, çalışacak personele yönelik eğitim modüllerinin hazırlanması ve uygulanması faaliyetlerini yürütmek.
2.  Damgalama ve ayrımcılığın ortadan kaldırılmasına yönelik savunuculuk faaliyetleri yürütülmesi konusunda çalışmalar yapmak.
3.  İntiharı azaltmak ve intiharı önleme konusunda farkındalık oluşturulması için çalışmalar yürütmek.
4.  Davranışsal Bağımlılıkla ilgili (teknoloji ve kumar bağımlılığı) önleme ve farkındalık çalışmalarını yürütmek.
5.  Otizm spektrum bozuklukları gibi çocukluk çağında başlayan kronik ruhsal bozukluklar konusunda erken tanılama-tedavi-rehabilitasyon hizmetleri için spesifik programlar geliştirmek, eğitim ve farkındalık çalışmaları yapmak.
6.  Çocuk izlem merkezi uygulamalarının yaygınlaştırılması, personel eğitimi de dâhil olmak üzere kapasite artırma faaliyetlerini yürütmek.
7.  Çocuk İzlem Merkezi İl Koordinasyon Kurulu; çocuk ihmal ve istismarının önlenmesine yönelik öneriler geliştirme ve ÇİM faaliyetlerin izlenmesi/değerlendirilmesi amacıyla yılda bir kez Çocuk İzlem Merkezi Alt Komisyonu 3 ayda bir toplanmaktadır. Ruh Sağlığı Birimi       tarafından Çocuk İzlem Merkezi İl Koordinasyon Kurulu ve Çocuk İzlem Merkezi Alt Komisyonu sekreterya işlerini yürütmek.
8.  Kadına karşı şiddete ve aile içi şiddete yönelik ruh sağlığı çalışmalarını, eğitim ve kapasite artırma faaliyetlerini yürütmek, kadın izlem merkezleri ile ilgili çalışmaları yapmak, Kadın Erkek Fırsat Eşitliği konusunda farkındalık faaliyetleri yapmak.
9.  6284 sayılı Aile İçi ve Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Kanunu kapsamında Aile Mahkemeleri tarafından verilen “şiddet uygulayan bireylerin muayene ve tedavi için bir sağlık kuruluşuna yönlendirilmeleri” kararlarının uygulanmasını sağlamak.
10. Aile İçi ve Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele kapsamında hizmet içi ve halk eğitimleri yapmak.
11. Koruyucu ruh sağlığının iyileştirilmesi için, halkın ve sağlık personelinin eğitim çalışmalarını yürütmek.
12. Koruyucu ruh sağlığının iyileştirilmesi için, eğitici ve yol gösteri kitapçık, kısa film vb. eğitim materyalleri geliştirmek.
13. Koruyucu ruh sağlığının iyileştirilmesi için, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları vb. kuruluşlarla beraber çalışmalar yürütmek.
14. Akıl sağlığı yönünden hastalığı olan bireylerin Türk Medeni Kanunun 405.,408., 432. maddeleri gereğince sağlık kurulu raporu alınıncaya kadar hastaneye sevk ve takip işlemlerinin yürütülmesine yönelik mahkemeler tarafından kararlar Birimimize gelmektedir.                Hastalara sağlık kurulu raporu alınması kararı gereği TSM’lere ve ilgili hastanelere yazılar gönderilmekte, takibi yapılmakta ve acil hal gelişmesi durumunda destek vermesi hususunda 112 Acil Sağlık Hizmetlerine bilgi vermek.
15. Akıl sağlığı yönünden hastalığı olan bireylerin Türk Medeni Kanunun 405.,408., 432. maddeleri gereğince mahkemelerden gelen karar doğrultusunda eğer hastanın tedavisinin şehir dışındaki bir sağlık kuruluşunda yürütülmesi isteniyorsa 112 Acil Sağlık Hizmetleri aracılığıyla yönlendirilmesi yapılarak hastanın il dışına sevkini sağlamak.
16. Ruh Sağlığı hastalıklarının tedavisi konusunda Birimimize yapılan bireysel başvurularda kişilere tedaviye yönelik iş ve işlemler konusunda bilgilendirme, yönlendirme yapmak.
17. İlçe Hastanelerinden Akıl ve Ruh Sağlığı Polikliniği olan hastanelerine sevk edilen hastaların bilgisi RS 10 Formu ile tarafımıza gönderilmektedir. Akıl ve Ruh Sağlığı Hastanesinde tedavisi tamamlanmış kişilerin bilgisi RS 20 Formu ile tarafımıza gönderilmektedir.                Birimimiz RS 20 Formlarını hastaların tedavisinin takibi için Toplum Ruh Sağlığı Merkezlerine ve TSM’ler aracılığıyla Aile Hekimliğine gönderilmektedir. Ayrıca RS 10 ve RS 20 Formlarına ait istatistiki bilgiler 6 ayda bir Bakanlığımıza gönderilmektedir.
18. 0-6 Yaş Çocuğun Psikososyal Gelişimini Destekleme Programı (ÇPGD) kapsamında birinci basamak sağlık kuruluşlarında çalışan personele yönelik saha eğitimleri, süpervizyon çalışmalarını yapmak.
19. Toplum Ruh Sağlığı Merkezleri hakkında aile hekimlerine, aile sağlığı elemanlarına eğitim vermek, TRSM İl Koordinasyon Kurulu ve TRSM Alt Komisyon Toplantısı yapmak, TRSM ile ilgili sekreterya işlemlerini yürütmek.
20. Sokakta Çalıştırılan Çocuklar İşbirliği Protokolü kapsamında sokakta çalıştırılan çocuklara yönelik eğitimler düzenlemek.
21. Ruh Sağlığı konusunda önemli gün ve haftalarda eğitim, stand kurulması, afiş broşür dağıtımı gibi çalışmalar yapmak.
22. Mevsimlik işçi çadırları ziyaret edilerek Kadına ve çocuğa yönelik şiddet konusunda bilgilendirme yapmak.
23. Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlık Makamı’nın vermiş olduğu görevleri yapmak.