4924 Sayılı Kanuna Göre Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına Dair İlanı
24 Aralık 2020


4924 SAYILI KANUNA GÖRE SÖZLEŞMELİ PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAİR İLAN METNİ

3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanununun ek-3 üncü maddesi, uzman tabip ve tabiplerin Devlet hizmeti yükümlülüklerini istekleri halinde 4924 sayılı Kanuna tabi sözleşmeli sağlık personeli olarak yapmalarına, Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları 4924 Sayılı Kanuna Tabi Sözleşmeli Sağlık Personeli Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin(1) bendi ise Devlet hizmeti yükümlüsü olmayan uzman tabip ve tabiplerin istekleri halinde 4924 sayılı Kanuna tabi sözleşmeli sağlık personeli pozisyonlarına geçmelerine imkân tanımaktadır.

          

4924 sayılı Eleman Temininde Güçlük Çekilen Yerlerde Sözleşmeli Sağlık Personeli Çalıştırılması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 1 inci maddesi uyarınca 2018 yılında sözleşmeli personel istihdam edilecek hizmet birimleri 20/01/2018 tarihli ve 30307 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 04/12/2017 tarihli ve 2017/11115 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile tespit edilmiş olup Maliye Bakanlığı tarafından vize edilen Ankara İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı sağlık tesislerinde boş pozisyonlara Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün 03/04/2018 tarihli ve 2018/9 sayılı Genelgesi ile Müdürlüğümüz 13/04/2018 tarih ve E.7642 sayılı Makam Onayı ile kurulan 4924 Sayılı Kanuna Tâbi Sözleşmeli Personel Komisyonu Kararı gereği 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. Maddesinin (A) bendine göre kadrolu olarak çalışan tabip ve uzman tabip personelin sözleşmeli personel pozisyonlarına geçiş işlemleri aşağıda belirtilen usul ve esaslara göre yapılacaktır.

USUL VE ESASLAR

1. Boş pozisyonlara öncelikle, pozisyonların vize edildiği birimlerde çalışan Devlet hizmeti yükümlüsü olanların yerleştirme işlemleri yapılacaktır Devlet hizmeti yükümlülerinin yerleştirme işlemlerinden sonra, boş pozisyon kalması halinde, aynı birimde çalışan ve Devlet hizmeti yükümlüsü olmayanların yerleştirme işlemleri yapılacaktır.

2. İlçelerin aynı biriminde görev yapanların yerleştirme işlemlerinden sonra boş pozisyon kalması halinde, öncelikle il merkezinden ve diğer ilçelerden yerleştirme yapılacaktır.

3. İlçelerde aynı ünvanda boş pozisyon bulunması halinde, aynı pozisyonda il merkezine yerleştirme işlemi yapılmayacaktır.

4. İlçelerde boş pozisyon bulunmaması halinde il merkezindeki boş pozisyonlara öncelikle il merkezinde bulunanların yerleştirme işlemi yapılacaktır. İl merkezinde bulunanların yerleştirme işlemi yapıldıktan sonra boş pozisyon kalması halinde ilçelerde bulunanların il merkezine yerleştirmeleri yapılacaktır.

5. Devlet hizmeti yükümlülerinin yerleştirme işlemlerinde boş sözleşmeli personel pozisyonundan fazla müracaat olması halinde söz konusu birimde sırasıyla hizmet süresine ve hizmet puanına öncelik verilerek yerleştirme işlemi yapılacaktır. Hizmet süresinin ve hizmet puanının eşit olması halinde yerleştirme işlemi kura ile yapılacaktır.

6. Devlet hizmeti yükümlüsü olmayanların yerleştirme işlemlerinde boş sözleşmeli personel pozisyonundan fazla müracaat olması halinde yerleştirme işlemleri kura ile yapılacaktır.

7. Devlet Hizmet Yükümlüsü olarak görev yapan personel kadrosunun bulunduğu kurum haricinde başka bir pozisyon için başvuruda bulunamayacaktır.

8. Kura, başvuruda bulunan adayların huzurunda katılımcılara açık olarak yapılacaktır.

9. Sözleşmeli personel pozisyonlarına geçmek üzere başvuran personelin başvuruları ilgili mevzuata göre Komisyonca değerlendirilerek tutanak altına alınacaktır.

10. Tabip ve Acil Tıp Uzman Tabibi pozisyonlarının tamamı sağlık tesislerinin acil servislerinde kullanılacaktır.


4924 Boş Münhal Kadrolar 4924 Sayılı Kanuna T_EK İndirmek İçin TIKLAYINIZ.
NALLIHAN DEVLET HASTANESİ DOKTOR LİSTESİ-4924 Sayılı Kanuna T_Ek İndirmek İçin TIKLAYINIZ
ŞERFLİKOÇHİSAR DEVLET HASTANESİ DOKTOR LİSTESİ-4924 Sayılı Kanuna T_Ek İndirmek İçin TIKLAYINIZ ATAMA TAKVİMİ
SIRATARİHAÇIKLAMA
123/10/2019
 Müracaat usullerinin ve münhal kadroların ilan edilmesi
224/10/2019-31/10/2019
 Sağlık Tesislerince başvuruların alınması
306/11/2019
 Müracaatları Komisyonca kabul edilen ve edilmeyenlerin ilanı
406/11/2019-08/11/2019
 Müracaatı komisyonca reddedilenlerin itirazlarının alınması
513/11/2019
 İtiraz sonuçlarının ilan edilmesi
615/11/2019
 Yerleştirme sonuçlarının ilanı

İtiraz sonuçlarının ilan edilmesi