Staj İş ve İşlemleri Komisyonu 23.06.2020 Tarihli Toplantı Kararları
16 Şubat 2021

      Müdürlüğümüz ve bağlı birimleri ile kamu/özel hastanelerine stajyer öğrenci kabulüne ilişkin iş ve işlemleri yürütmek amacıyla 12.12.2019 tarih ve 139 sayılı Makam Oluru ile Sağlık Hizmetleri Başkanlığı koordinasyonunda oluşturulan Staj İş ve İşlemleri Komisyonu 2019-2020 Eğitim Öğretim yılı yaz dönemi staj başvurularını değerlendirmek üzere 23.06.2020 Salı günü Saat 13.30’ta Müdürlüğümüz Ömer Halisdemir Toplantı Salonunda toplanmıştır.

     Çin Halk Cumhuriyeti’nde ortaya çıkan ve çeşitli ülkelerden bildirimi yapılan Coronavirus hastalığı (COVID-19) ile ilgili alınan önlemler kapsamında 2019-2020 eğitim öğretim yılı bahar döneminde eğitim faaliyetleri uzaktan eğitim şeklinde yürütülmüş olup; bahar dönemi staj faaliyetleri de durdurulmuştur.

      2019-2020 eğitim öğretim yılı yaz dönemine ilişkin Staj Başvuruları COVID-19 Pandemisi nedeniyle Online başvuru şeklinde Müdürlüğümüz internet sayfası üzerindengerçekleştirilmiştir.

      2019-2020 eğitim öğretim yılı yaz dönemi için staj uygulamalarına yönelik olarak Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın tüm üniversite rektörlüklerine hitaben 13.04.2020 tarihli ve E.26482 sayılı yazısında staj/uygulama eğitimlerinin yaz dönemi de dahil;

 • Uygun zamanda sağlık birimlerinde koruyucu önlemler alınarak yapılabileceği,
 • Dijital imkanlarla uzaktan öğretim yoluyla, simülasyon eğitimi, proje, vaka analizi vb. faaliyetlerle de tamamlanabileceği,
 • Ancak bu konudaki değerlendirmenin yükseköğretim kurumlarının ilgili kurulları tarafından karara bağlanmasının uygun görüldüğü belirtilmiştir.

 

    “Ankara İl Sağlık Müdürlüğü İşletmelerde Staj/Mesleki Eğitim Uygulamasına İlişkin Usul ve Esaslar” çerçevesinde 2019-2020 eğitim öğretim yılı yaz dönemi için Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığına, Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanlığına, Acil Sağlık Hizmetleri Başkanlığı ve 112 İl Ambulans Servisi Başhekimliğine bağlı birimlere yapılan başvurular, ülkemizdeki mevcut COVID-19 pandemisi göze alınarak değerlendirilmiş olup;

 

 1. Yüksekokulların mezuniyet için yaz stajı zorunluluğu bulunan 2. Sınıf öğrencileri ile fakültelerin mezuniyet için yaz stajı zorunluluğu bulunan 4. Sınıf öğrencilerinin staj yerleştirmesi uygun bulunmuş olup, ara sınıflarda öğrenim gören öğrencilerin (1. ve 3. Sınıflar) staj yerleştirmesi uygun bulunmamıştır.
 2. Yükseköğretim Kurumlarından“2019-2020 yaz dönemi stajlarının proje, bilimsel çalışma, ödev vb. şeklinde tamamlanması” yönünde Senato Kararı bulunan yükseköğretim kurumu öğrencilerinin staj yerleştirmesi uygun bulunmamıştır.

   

 3. Kamu hastaneleri tarafından alınmış olan başvurularda da 1. ve 2. Maddede belirtilen kriterler çerçevesinde öğrenci kabulü yapılmasına, üniversitelerin Senato kararlarının stajyer öğrenci tarafından temin edilerek sağlık tesisine ibraz edilmesi gerektiğine karar verilmiştir.

   

 4.  Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanlığına bağlı sağlık tesislerine yerleştirilmek üzere Müdürlüğümüze başvurmuş olan öğrencilerden 1. ve 2. Madde uyarınca yerleştirmesi uygun bulunanların Ankara Şehir Hastanesi ve Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne yerleştirilmesine karar verilmiştir.

   

 5. Staj yerleştirmesi uygun bulunan öğrencilerin (18 yaşından küçük öğrenciler için Velisinin) Komisyonca hazırlanan ONAM/TAAHHÜT belgesini onaylamasını müteakip staj uygulamasına başlatılmasına karar verilmiştir. 

   

 6. 2019-2020 eğitim öğretim yılı yaz dönemi stajlarının 29 Haziran 2020-04 Eylül 2020 tarihleri arasında gerçekleştirilmesine karar verilmiştir.

   

 7. Staj yapacak öğrenciler için günlük gerekli olan kişisel koruyucu ekipman desteğinin ilgili sağlık tesisi tarafından, Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu’nun aldığı güncel kararlar çerçevesinde sağlanmasına karar verilmiştir.

   

 8. 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunun Geçici 69'uncu Maddesi uyarınca uzaktan eğitim yöntemi ile Lisans Tamamlama eğitimi alan öğrencilerden uygulama eğitimi talebi ile Müdürlüğümüze başvuran öğrencilerin de Ankara Şehir Hastanesi ve Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne yerleştirilmesine karar verilmiştir.

   

 9. Komisyonca hazırlanan ONAM/TAAHHÜT belgesinin ve Müdürlüğümüze iletilen senato kararlarının birer suretinin staj yerleştirmesi yapılan sağlık tesislerine iletilmesine karar verilmiştir. 
23.06.2020 Toplantı Kararları.pdf