4924 Sayılı Kanunun Göre Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına Dair İlan Metni
16 Şubat 2021

 

2020 YILI 2.DÖNEM

4924 SAYILI KANUNA GÖRE SÖZLEŞMELİ PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAİR İLAN METNİ

3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanununun ek-3 üncü maddesi, Uzman Tabip ve Tabiplerin Devlet hizmeti yükümlülüklerini istekleri halinde 4924 sayılı Kanuna tabi sözleşmeli sağlık personeli olarak yapmalarına, Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları 4924 Sayılı Kanuna Tabi Sözleşmeli Sağlık Personeli Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin (1) bendi ise Devlet hizmeti yükümlüsü olmayan Uzman Tabip ve Tabiplerin istekleri halinde 4924 sayılı Kanuna tabi sözleşmeli sağlık personeli pozisyonlarına geçmelerine imkân tanımaktadır.

 

4924 sayılı Eleman Temininde Güçlük Çekilen Yerlerde Sözleşmeli Sağlık Personeli Çalıştırılması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 1 inci maddesi uyarınca 2020 yılında sözleşmeli personel istihdam edilecek hizmet birimleri 26/12/2019 tarihli ve 30990 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 25/12/2019 tarihli ve 2019/463 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile tespit edilmiş olup Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından vize edilen Ankara İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı sağlık tesislerinde boş pozisyonlara Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün 03/04/2018 tarihli ve 2018/9 sayılı Genelgesi ile Müdürlüğümüz 13/04/2018 tarih ve E.7642 sayılı Makam Onayı ile kurulan 4924 Sayılı Kanuna Tâbi Sözleşmeli Personel Komisyonu Kararı gereği 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. Maddesinin (A) bendine göre kadrolu olarak çalışan Tabip ve Uzman Tabip personelin sözleşmeli personel pozisyonlarına geçiş işlemleri aşağıda belirtilen usul ve esaslara göre yapılacaktır.

USUL VE ESASLAR

1. Boş pozisyonlara öncelikle, pozisyonların vize edildiği birimlerde çalışan Devlet hizmeti yükümlüsü olanların yerleştirme işlemleri yapılacaktır Devlet hizmeti yükümlülerinin yerleştirme işlemlerinden sonra, boş pozisyon kalması halinde, aynı birimde çalışan ve Devlet hizmeti yükümlüsü olmayanların yerleştirme işlemleri yapılacaktır.

2. İlçelerin aynı biriminde görev yapanların yerleştirme işlemlerinden sonra boş pozisyon kalması halinde, öncelikle il merkezinden ve diğer ilçelerden yerleştirme yapılacaktır.

3. İlçelerde aynı unvanda boş pozisyon bulunması halinde, aynı pozisyonda il merkezine yerleştirme işlemi yapılmayacaktır.

4. İlçelerde boş pozisyon bulunmaması halindeil merkezindeki boş pozisyonlara öncelikle il merkezinde bulunanların yerleştirme işlemi yapılacaktır. İl merkezinde bulunanların yerleştirme işlemi yapıldıktan sonra boş pozisyon kalması halinde ilçelerde bulunanların il merkezine yerleştirmeleri yapılacaktır.

5. Devlet hizmeti yükümlülerinin yerleştirme işlemlerinde boş sözleşmeli personel pozisyonundan fazla müracaat olması halinde söz konusu birimde sırasıyla hizmet süresine ve hizmet puanına öncelik verilerek yerleştirme işlemi yapılacaktır. Hizmet süresinin ve hizmet puanının eşit olması halinde yerleştirme işlemi kura ile yapılacaktır.

6. Devlet hizmeti yükümlüsü olmayanların yerleştirme işlemlerinde boş sözleşmeli personel pozisyonundan fazla müracaat olması halinde yerleştirme işlemleri kura ile yapılacaktır.

7. Devlet Hizmet Yükümlüsü olarak görev yapan personel kadrosunun bulunduğu kurum haricinde başka bir pozisyon için başvuruda bulunamayacaktır.

8. Kura, başvuruda bulunan adayların huzurunda katılımcılara açık olarak yapılacaktır.

9. Sözleşmeli personel pozisyonlarına geçmek üzere başvuran personelin başvuruları ilgili mevzuata göre Komisyonca değerlendirilerek tutanak altına alınacaktır.

10. Tabip ve Acil Tıp Uzman Tabibi pozisyonlarının tamamı sağlık tesislerinin acil servislerinde kullanılacaktır.

ATAMA TAKVİMİ

SIRA

 

TARİH

AÇIKLAMA

1

10/08/2020

Müracaat usullerinin ve münhal kadroların ilan edilmesi

2

11/08/2020-17/08/2020

Sağlık Tesislerince başvuruların alınması

3

21/08/2020

Müracaatları Komisyonca kabul edilen ve edilmeyenlerin ilanı

4

24/08/2020-26/08/2020

Müracaatı komisyonca reddedilenlerin itirazlarının alınması

5

27/08/2020

İtiraz sonuçlarının ilan edilmesi

6

28/08/2020

Yerleştirme sonuçlarının ilanı

 

 4924 NALLIHAN AĞUSTOS - 2020
 4924 ŞEREFLİKOÇHİSAR AĞUSTOS - 2020
 GENEL LİSTE  - 4924