overlay

Hukuk ve Muhakemat Birimi

 KURULUŞUN GENEL TANIMI
Görevleri:

Hukuk İşleri Biriminin görevleri 659 sayılı KHK’nın 4. maddesinde düzenlenmiş olup, buna göre; Bakanlığın muhakemat hizmetleri ile hukuk danışmanlığına ilişkin iş ve işlemlerini yürütmekle görevli ve sorumludur.

1. Muhakemat hizmetleri kapsamında;
a) İdarenin taraf olduğu adli ve idari davalarda, iç ve dış tahkim yargılamasında, icra işlemlerinde ve yargıya intikal eden diğer her türlü hukuki uyuşmazlıklarda idareyi temsil eder, dava ve icra işlemlerini vekil sıfatı ile takip eder.
b) İdarece hizmet satın alma yoluyla temsil ettirilecek dava ve icra takipleri ve tahkim ile ilgili işlemleri koordine eder, izler ve denetler.

2. Hukuk danışmanlığı kapsamında;
a) İdare hizmetleriyle ilgili olarak diğer kamu kurum ve kuruluşları tarafından hazırlanan mevzuat taslaklarını, idare birimleri tarafından hazırlanan mevzuat taslakları ile düzenlenecek her türlü sözleşme ve şartname taslaklarını, idare ile üçüncü kişiler arasında çıkan uyuşmazlıklara ilişkin işleri ve idare birimlerince sorulacak diğer işleri inceleyip hukuki mütalaasını bildirir.
b) Anlaşmazlıkları önleyici hukuki tedbirleri zamanında alır, uyuşmazlıkların sulh yoluyla çözümü konusunda mütalaa verir.
c) İdarenin amaçlarını daha iyi gerçekleştirmek, mevzuata, plan ve programa uygun çalışmalarını temin etmek amacıyla gerekli hukuki teklifleri hazırlar.

3.Hukuk birimleri, hukuki uyuşmazlık değerlendirme komisyonunun sekreterya hizmetlerini ve idaresince verilen diğer görevleri yürütür.

Teşkilat Yapısı:
659 sayılı KHK’nın uygulanmasına ilişkin Sağlık Bakanlığı Hukuk Müşavirliği’nce 2012/13 Sayılı Genelge yayımlanmıştır. Genelge gereği Müdürlüğümüz bünyesinde Kanunda belirtilen iş ve işlemlerin yürütülmesini teminen Avukatlık Hizmetleri Birimi 27/06/2011 tarihinde kurulmuş ve halen faaliyet göstermektedir.
Hukuk İşleri Birimi.png