overlay

Koruma ve Güvenlik Hizmetleri Birimi

a) Koruma ve Güvenlik personelinin günün 24 saati süreklilik arz eden görevlerini yaptırmak suretiyle müdürlük merkez ,ek ve bağlı birimlerinin güvenliğini sağlamak.

b) Güvenlik personelinin Nöbet ve grup çizelgeleri ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek.

c) Birim personelinin özlük hakları (rapor, izin, vb.) ile ilgili işlemleri yürütmek.

ç) Kurum dışı ve Kurum içi diğer birimlerden gelen talepler ile şahıslardan gelen talepleri inceler, sonuçlandırılmak üzere Destek Hizmetleri Başkanına sunmak.

d) Birim personelinin 657,696 ve 5188 sayılı Kanun,KHK, yönetmelik, yönerge, genelge ve talimatlar doğrultusunda görevlerini yerine getirip getirmedikleri hususunda, gerekli denetimleri yapar, ihtiyaç duyulan talepleri alır,

personelin disiplinsizliği görüldüğünde sözlü uyarır veya gerekli disiplin soruşturmasının açılması için ilgili belge ve bilgiyi Başkanlığa sunmak.

e) Birimin ihtiyacı olarak satın alınan malzemelerin taşınır kayıt kontrol görevlilerince taşınır kayıtlarına girişinin yapılmasını sağlamak,

f) Birimin faaliyet raporlarını, stratejik planını, bütçe ve kadro tekliflerini hazırlamak,

g) Birimin brifing raporunu hazırlamak ve üçer aylık dönemler halinde güncellenmesini yapmak,

ğ) Hizmet içi atış eğitimlerinin yapılması için gerekli iş ve işlemleri yapmak,

h)Kuruluşumuzda görev yapan Koruma ve Güvenlik personelinin 5188 sayılı kanunun uygulanmasına ilişkin Yönetmeliğin 22 nci maddesi gereğince giyim ihtiyacı teklifini yapmak,

ı) Müdürlük merkez ve bağlı birimlerinin Fiziki,elektronik güvenlik ihtiyaçlarını belirleyerek Şartnamelerini oluşturarak başkanlığa sunmak

i) Müdürlük personelinin nöbet ve grup çizelgelerine uygun olarak çalışıp çalışmadıklarını denetlemek.

j) Koruma ve Güvenlik personelinin tesisler arası yer değişikliklerini hazırlayarak Valilik makamına gönderilme işlemlerini yürütmek.

k) 5188 sayılı Kanun gereği, Kuruluşumuzda yeni hizmete girecek olan tesislerin koruma kapsamına alınması ya da hizmetine son verilen tesislerin koruma kapsamından çıkartılması işlemlerini başlatır ve sonuçlandırmak.

 Güvenlik Personeli: Tahsis Edilen ve Fiili Çalışan
[Döküman için Tıklayınız] 
 ÖZEL GÜVENLİK HİZMETLERİ BİRLEŞTİRİLMİŞ GENELGESİ[Döküman için Tıklayınız]