Çevre Sağlığı Birimi
23 Ekim 2019

Görev Tanımı

1.   İnsani tüketim amaçlı içme-kullanma suyuna (şebeke suyu) yönelik denetim ve numune alma işlemlerini yürütmek.
2.   Yerleşim yerlerine yeterli ve sağlıklı içme-kullanma suyu temini için gerekli araştırma geliştirme çalışmalarına katılmak ve gerekli tedbirlerin alınmasını sağlamak, içme- kullanma suyu sistemlerine yönelik geçici ve kesin kabul komisyonlarına katılmak.
3.   Kaynak ve içme suları ile doğal mineralli su (ambalajlı su) tesislerinin izin işlemlerini yürütmek.
4.   Kaplıca ve talassoterapi tesisleri ile peloid üretim yerlerinin denetim ve izin işlemlerini yürütmek.
5.   Havuz suyu ile yüzme havuzlarını suyu kalitesini izlemeye yönelik numune almak ve denetim çalışmalarını yürütmek.
6.   Lejyoner Hastalığı Kontrol Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik hükümleri kapsamında, her türlü konaklama birimlerinin denetimi, takibi, eğitimi ve numune alma işlemlerini yürütmek.
7.   Biyosidal ürünlerin uygulamasına yönelik izin işlemlerini yürütmek.
8.   Görev alanıyla ilgili piyasa gözetimi ve denetimi hizmetleri ile üretim yerlerinin denetimlerinin toplum sağlığı merkezlerince yapılmasını sağlamak, toplum sağlığı merkezi personeline bu konuda eğitim vermek, gecikmesinde sakınca bulunan hallerde bu denetimleri yapmak, görev alanı            içinde yer alan ve Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü tarafından belirlenen her türlü üründen numune aldırmak ve gerekli analizleri yaptırmak.
9.   Halk sağlığının korunması kapsamında kapalı ve açık alanlarda (konaklama yerleri, eğlence yerleri vb.) genel çevre sağlığı denetimleri yapmak.
10. Gerektiğinde gıda, çevre, turizm, spor, imar ve sağlık mevzuatı kapsamında diğer kurum ve kuruluşların yürüttüğü işlemlere ve komisyonlarına katılmak.
11. Gayri Sıhhi Müesseseler ile organize ve endüstri sanayi bölgelerinin sağlık koruma bandı konularındaki toplantılara katılmak ve görüş vermek.
12. Kanalizasyon sistemlerinin projeleri ve çevre sağlığına uygun şekilde yapılıp yapılmadığı konularında görüş vermek ve geçici ve kesin kabullere katılmak.
13. Konut sağlığına yönelik şikâyetleri değerlendirmek ve bu konuda ilgili kurumlarla koordinasyonu sağlamak.
14. Kamu kurum ve kuruluşlarından gelen görüş talepleri ile çevre sağlığı konusundaki şikâyetleri incelemek ve değerlendirmek.
15. Mahalli Çevre Kurulu, Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kurulu,
      Hayvan Hakları Kurulu, Kurban Hizmetleri Kurulu vb. Kurul ve Komisyon toplantıları ile çalışmalarına katılımın yanında İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu sekretarya iş ve işlemlerini yürütmek.
16. Doğal afetlerde çevre sağlığı hizmetlerinin, etkili bir şekilde, zamanında ve ilgili diğer kurum ve kuruluşlarla işbirliği ve koordinasyon içinde yürütülmesi için gerekli çalışmaları yapmak.
17. Görev alanı içerisinde yer alan sektörlerde çalışanlara yönelik eğitimleri yapmak ve/veya yaptırmak.
18. Yıllık hizmet plan ve programlarını hazırlamak.
19. Çevre sağlığı ile ilgili projelerin İl düzeyinde yürütülmesini sağlamak.
20. Hizmetlerin yürütülmesi için lüzumlu insan gücü, araç-gereç ve malzeme planlamasını ilgili birimlerle işbirliği içerisinde gereken tedbirleri almak.
21. Hizmetin yürütülmesi için mevzuat uygulamaları ve diğer gelişmelerin saha hizmetlerini yürüten personele aktarılması amacıyla hizmet içi eğitim planları ve materyalleri hazırlamak, eğitim çalışmaları yapmak.
22. İlçe S.M. ve TSM’ler tarafından yürütülen çevre sağlığı hizmetlerinin takip ve değerlendirmelerini yapmak.
23. Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlık Makamı’nın vermiş olduğu görevleri yapmak.